Miljö & Hållbarhet

Bild för Miljö & Hållbarhet från Optimera Bygghandel för proffs

Hållbarhetsåret 2023 - vi bygger och möjliggör hållbarhet

Tillsammans med övriga bolag inom Saint-Gobain Distribution Sweden, SGDS, ska vi vara den ledande möjliggöraren av hållbart byggande och anläggning i Sverige.

Vår hållbarhetsrapport presenterar initiativ och framsteg inom området hållbarhet.

Läs vår hållbarhetstapport >>


Optimera Hållbarhet Bild

Vad menar vi med hållbarhet?

1 ny

Många förknippar ordet hållbarhet först och främst med miljöfrågor. Men det är först när tre olika dimensioner samverkar väl som vi kan uppnå hållbar utveckling: en ekonomisk, en social och en ekologisk dimension. Vi kan till exempel inte sätta upp miljövänliga lösningar för avfallshantering som inte håller på sikt ekonomiskt, och vi kan inte blunda för arbetsvillkoren för människor i de länder vi köper våra produkter från.

HÅLLBARHET INOM BYGGHANDELN HANDLAR ALLTSÅ OM:

/ Ekologi – Smarta transporter, miljövänliga produkter, maxad återvinning, hållbar energi.
/ Ekonomi – Även miljövänliga produkter och metoder måste vara ekonomiskt hållbara på sikt.
/ Socialt ansvar – Vem handlar vi av och respekterar de sina anställdas rättigheter?

Globalt handlar det till exempel om att vi alla gemensamt och på varsitt håll behöver råda bot på ojämlikhet och fattigdom, se till att utbildning och rent vatten finns tillgängligt för alla, att stävja klimatförändringarna, bevara biologisk mångfald med mera. Även om vi i Sverige har en god välfärd påverkar våra val och vår konsumtion av byggmaterial människor och miljö i andra delar av världen. Därför är dessa mål viktiga att känna till och ha för ögonen, för oss som verkar i Sverige men samverkar i en allt mer global marknad.

 

Avskiljare

Byggbranschens klimatmål

2 ny

 

Bygg- och anläggningssektorn inklusive fastighetssektorn står idag för en femtedel (ca 20%) av Sveriges klimatpåverkan. När Sverige nu ställer om för att nå beslutade klimatmål vill byggbranschen vara med och ta ansvar för sin del och komma med lösningar.

INOM RAMEN för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har sektorn, under projektledning av Skanska, samlats kring en gemensam färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor. Arbetet med färdplanen har samlat många nyckelaktörer i hela värdekedjan, och tillsammans med andra branschers färdplaner skapas därmed en unik kraftsamling för klimatomställningen. Optimera står bakom, stöttar och bidrar till denna satsning.

Vi på Optimera bidrar genom att kartlägga vårt klimatavtryck och bland annat genom att bidra till att lyfta fram klimatsmarta lösningar och byggmaterial som passar framtiden. Exempel på detta är delaktighet i projekt för att utveckla fler cirkulära processer för byggmaterial och tjänster, projekt för att minska avfall och för att hitta och lyfta fram byggprodukter med lägre klimatavtryck.

Förutom Färdplan 2045 stöttar vi även aktivt initiativ som LFM30 (Lokal Färdplan Malmö 2030) samt är en del av Transportutmaningen. LFM 30 innebär att Malmö Stad ska bygga klimatneutralt redan 2030 dvs 15 år tidigare än det nationella initiativet och Transportutmaningen innebär att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.

3 ny

Till LFM30 >>

Till Fosilfritt Sverige >>

Avskiljare

Livscykelanalys LCA

4

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från det att naturresurser utvinns tills dess att produkten inte används längre och måste tas om hand.

PRODUKTEN FÖLJER byggnadens livscykel och genom en LCA kan man ta reda på i vilket skede av en byggnads
livscykel en viss miljöpåverkan är som störst. Resultatet kan man sedan använda för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan.

En produkts livscykel illustreras ovan. Utgångspunkten är naturresurserna och utvinning av råvaror. Produkterna sammanfogas i byggnaden som sen används under lång tid och måste då underhållas och försörjas.

Efter användningen rivs byggnaden och materialet tas om hand på olika sätt, antingen genom återanvändning
eller genom återvinning där det kan ingå i nytt material. I alla dessa skeden krävs resurser som påverkar miljön, till exempel el för att driva maskiner, bränsle för transporter och material i byggkranar, bilar och verktyg.


Optimeras mål är att påverka marknaden att lämna linjära produktprocesser och istället övergå till cirkulära. Denna förändring kommer tydligt minska klimatavtrycket från byggsektorn.

Avskiljare

EPD

5 ny


VÅR AMBITION:
MINSKA BYGGVARORNAS KLIMATPÅVERKAN
Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från det att naturresurser utvinns tills dess att produkten inte används längre och måste tas om hand. Dokumentationen av en LCA hittar man i produktens EPD (Enviromental Product Declaration) eller miljövarudeklaration som vi kallar det. I EPD:n kan man läsa sig till produktens miljöpåverkan och jämföra med andra liknande produkter.

I våra avtal med våra leverantörer ställer vi krav på att produkter som omfattas av klimatdeklarationskravet också ska ha EPD. På sikt ska alla produkter ha EPD.

ATT JÄMFÖRA OLIKA BYGGMATERIAL
För att underlätta för våra kunder att kunna jämföra produkters innehåll och miljöpåverkan, samarbetar vi med ett företag som heter Prodikt och som med sin hållbarhetsplattform lätt kan jämföra likvärdiga byggprodukter.

Vi kan hjälpa våra kunder att välja produkter med lägre miljöpåverkan utan inverkan på konstruktionen och vi kan tillhandahålla CO2-offerter för den miljömedvetna kunden som vill göra skillnad.

Optimeras mål är att påverka marknaden att lämna linjära produktprocesser och istället övergå till cirkulära. Denna förändring kommer tydligt minska klimatavtrycket från byggsektorn.

www.prodikt.com

Avskiljare

Ansvarsfulla inköp – våra krav på leverantörer

6

Vårt engagemang börjar tidigt i produktstadiet – med uppsikt över byggmaterialets ursprung, tillverkning och transport till oss kan vi säkra att vårt sortiment håller måttet både kvalitetsmässigt och hållbarhetsmässigt.

Saint-Gobains krav på leverantörer – och därmed Optimeras krav är i enlighet med detta mycket stränga och har stort fokus på bevarande av biologisk mångfald, skyddande av lokala populationer, samt anställdas rättigheter och möjligheter i alla led

I kraven koncernen ställer, i den så kallade ”Suppliers’ Charter” ingår att leverantörer garanterar sina anställda en skälig levnads - nivå, inte utövar någon form av tvångs - arbete, obligatoriskt arbete eller barnarbete. Leverantören ska även säkerställa att deras arbetsformer inte innehåller någon form av diskriminering. Detta omfattar även arbetsmiljöfrågor för alla som berörs av leverantörens verksamhet, och ett krav på information om alla faror eller risker förknippade med deras varor eller tjänster. Optimera kräver i enlighet med ovan att alla våra leverantörer skriftligen förbinder sig att efterleva dessa riktlinjer.

Suppliers Charter (pdf) >>

Avskiljare

Miljöcertifieringar och miljöledningssystem

Miljöcertifiering är ett effektivt verktyg med hög trovärdighet. LEED, Green Building, Svanen, BREEAM, Miljöbyggnad, Passivhus är några av de miljö- och energiklassningssystem som efterfrågas allt mer i samband med större entreprenader. Miljöcertifiering hanterar ett mer heltäckande grepp över entreprenaden medan energicertifiering fokuserar på endast energi.

Vi på Optimera har kunskap om de olika miljöcertifieringssystemen och kan hjälpa dig med val av byggmaterial till ditt projekt.7

Avskiljare

Transporter och materialflöde

8

Inte bara vilka produkter vi levererar påverkar hållbarhetsaspekten av ditt byggprojekt, även hur vi levererar dem påverkar kraftigt.

Effektivitet är nyckelordet när det gäller leverans till hållbara byggen. Därför är vi måna om att ständigt sträva efter att utveckla och effektivisera vår logistik och för varje leverans välja den mest effektiva leveransvägen till byggarbetsplatsen. Det kan vara direkt från vår leverantörs produktion för större leveranser eller i samlastning via någon av våra anläggningar. Med rätt transportlösning kan du som kund fokusera på ditt och vi tar ansvaret för att produkterna levereras i rätt tid, på rätt plats och i rätt mängd. Det vinner både du och vår miljö på.

Optimera äger inte sina egna lastbilar utan genomför kontinuerligt upphandlingar bland lokala och regionala

åkerier. Detta medför att vi kan erbjuda moderna lastbilar med senaste miljöklassningen som får köra i alla miljözoner. Vi ställer hårda krav kring miljö, kvalitet & säkerhet på de åkerier som vi samarbetar med.

I alla avtal ställs krav på att förarna skall vara utbildade i eco-driving samt att fordon och förare skall vara

utrustade med erforderlig skyddsutrustning för att kunna vistas på byggarbetsplatser med de högsta kraven.

Avskiljare

Hållbarhet på våra anläggningar

9

I våra butiker skall det vara lätt att orientera sig både avseende att hitta varan och att hitta information om varan. Vi följer alltid lagar och förordningar avseende uppmärkning av varor. Våra butiker drivs på grön el och succesivt byter vi ut dieseldrivna truckar mot eldrivna. Värmesystemen byts ut mot hållbarare system där arbetet syftar till att inga anläggningar ska drivas på fossilt bränsle.

Vi bär varselkläder i våra lager så personalen inte bara blir lätta att se, utan även lätta att hitta.

Avfall är en direkt miljöpåverkan från vår sida och därför sorterar vi vårt avfall. Vi arbetar för att minimera osorterat avfall till förmån för att öka cirkulariteten på vårt avfall.

Avskiljare

Optimera som företag och arbetsgivare

10

Vi arbetar efter en Miljö- och kvalitetspolicy. Vårt gemensamma mål inom SaintGobain är NOLL miljöolyckor och minimerad miljöpåverkan från vår verksamhet.

Vi skall hushålla med naturens resurser och däribland minska vårt klimatavtryck.

Vi skall minska miljöpåverkan från våra transporter genom att beställa produkter i rätt tid, hålla en hög fyllnadsgrad på våra lastbilar och övriga transporter samt att samlasta våra leveranser där detta är möjligt.

Avskiljare

Läs mer om Optimeras certifikat samt miljö och kvalitet här.

Läs mer om ISO, etiska regler och EHS här.