Plywood

Bild för Plywood från Optimera Bygghandel för proffs

Plywood var en av de första träbaserade kompositprodukterna som tillverkades. Den tillverkas på i stort sett samma vis som fanerträ, med den skillnaden att faneren läggs vinkelrät mot varandra.

Allmänt plywood

Plywood är normalt uppbyggd av ett ojämnt antal sammanlimmade fanerlager, där lagren vanligtvis är limmade korsvis i rät vinkel mot varandra. Faneren i plywood kan vara av olika träslag, tjocklek och kvalité.

Plywood var en av de första träbaserade kompositprodukterna som tillverkades. Den tillverkas på i stort sett samma vis som fanerträ, med den skillnaden att faneren läggs vinkelrät mot varandra. Antalet faner är alltid udda, vilket innebär att fiberriktningen hos de yttre lagren alltid är i samma riktning. Konstruktionsplywood tillverkas vanligtvis i bredderna 900, 1200 eller 1220 mm och i längderna 2400, 2440, 2500 eller 2700 mm. Tjockleken på konstruktionsplywood kan erhållas i 9-24 mm. Fiberriktningen i de yttersta faneren orienteras i skivans längdriktning.

Rekommendationer för hantering och montering

Klimatpåverkan

Träbaserade skivor påverkas tydligt när de utsätts för varierande luftfuktighet. Vintertid är skillnaden mellan luftfuktighet inomhus och utomhus väsentligt större än under sommartid. Luftfuktigheten är dock generellt sett högre på sommaren.

Konditionering

Konstruktionsplywood ska alltid konditioneras (fuktanpassas) innan den monteras. Konditioneringen är extra viktig och kan ta extra lång tid vintertid med anledning av den större skillnaden mellan luftfuktigheten inomhus kontra utomhus.

Konditioneringen ska ske i den miljö som skivorna ska monteras i. Hur lång tid konditioneringen tar beror på bland annat skillnaden i luftfuktighet vid lagring kontra det utrymme och den konditionering där montering ska ske. Vid konditionering ska emballageband samt plast- och kartongskydd runt bunten tas bort.

Lagring och hantering

Vid all transport och lagring ska skivorna skyddas mot nederbörd och sol. Skivorna ska lagras och förvaras inomhus i normaltorrt klimat. Det är även viktigt att skivorna lagras på vågrätt och plant underlag i form av en stabil ströläkt eller på reglar. Minst 3 reglar för tjocklek 9-15 mm och minst 2 reglar för tjocklek över 18 mm i standardlängd 2400-2500 mm.

Plywood-Tre strön

För längre lagring ska mellanrummet mellan skivorna och emballaget förses med tillräcklig ventilation för att undvika att eventuell kondens absorberas av skivorna. Om skivorna lagras under längre perioder i täckta öppna lagerutrymmen eller under liknande väderförhållanden, ska kantbanden runt pallen avlägsnas så att inte intrycksmärken skapas på skivkanter vid eventuell svällning. Skivsorter (särskilt skivor med kantförseglade eller bearbetade kanter) ska skyddas från skador.

Förvara alltid plywoodskivorna i emballaget vid lagring. Detta skyddar och hjälper till att bibehålla rätt fuktkvot

 • Följ alltid regeln; "Först in, först ut". Skivorna hinner då acklimatiseras
 • Ta aldrig bort emballaget och ställ skivorna lutade mot en vägg
 • Plywoodskivor på en pall ska alltid vara av samma format
 • Förvara aldrig plywoodskivorna nära värmeelement, öppna fönster eller dörrar.
 • Förvara alltid förpackade plywoodbuntar i en stabil miljö
 • Stapla aldrig skivor av olika format på samma pall och stapla aldrig ojämnt.
 • Förvara alltid plywoodbuntar på en pall
 • Förvara/frakta aldrig plywoodskivorna så de utsätts för väder och vind
 • Förvara alltid plywoodskivorna på ett rent, plant och torrt underlag.
 • Förvara aldrig plywoodskivorna direkt på betonggolv. De absorberar fukt.
 • Förvara aldrig plywoodskivorna på ojämnt underlag
Plywood-Förvara ej stående Plywood-Förvaras under tak Plywood-Förvaras vertikalt Plywood-Skydda mot väder

Montering

Rörelsemån

Konstruktionsplywood ska alltid monteras med en rörelsemån på 1-3 mm mellan skivorna. Den allmänna regeln säger att rörelsemånen ska vara minst 1 mm per löpmeter skiva.

Montering av skivorna måste ske under normala rumsliknande förhållanden där plywooden ska verka (RH ca 50-60 %), lufttemperatur ca 20 grader C på rena ytor.

Infästning

Längs skivans ytterkanter avstånd max 150 mm, min 8 mm från ytterkant
I skivans fält avstånd max 300 mm (utom i randzon på tak, där avståndet är max 100 mm).

Skruvlängd

Rekommenderad skruvlängd beräknas som skivans tjocklek multiplicerat med 2,5

9 mm Min 22,5 mm
12 mm Min 30,0 mm
15 mm Min 37,5 mm
18 mm Min 45,0 mm
21 mm Min 52,5 mm
24 mm Min 60,0 mm

Infästning ska ske med spik eller skruv enligt AMA Hus 11 kapitel K. Synlig infästning med spik eller skruv ska utföras efter linjering eller i regelbundet mönster. Ur demonteringssynpunkt är montering med skruv att föredra framför montering med spik. Montering av skivorna med limning kan även utföras.